توانمندسازی اقتصادی : آموزش هنرهای دستی (در شاخه های مختلف)، آموزش کامپیوتر (در شاخه های مختلف)، آموزش گریم، دوبله و آموزش های دیگر بنا به اقتضای بازار کار.

توانمندسازی اجتماعی : کاهش آسیب های جسمی و روانی به کمک رشد مهارت های اجتماعی و آموزش بهداشت خانواده و آموزش اقتصاد در خانواده و تقویت مهارت ارتباطی، تقویت اعتماد به نفس و روحیه ی کار جمعی.

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان