نیکوکاران و یاوران بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر در صورت تمایل به حمایت و پشتیبانی از مددجویان تحت پوشش امکان پرداخت کمک های نقدی را خواهند داشت که با مراجعه به دفتر مرکزی ....واحد حسابداری پذیرای کمک های شما بزرگواران هستند.

همچنین در صورت تمایل به واریز وجه به یکی از حساب های این موسسه خیریه، شماره حساب ها در ایران و انگلستان بدین شرح است:

بانک ملت شعبه میدان سلماس

شماره حساب ۷۷۴۴۵۵۶۶۳۹

شماره شبا Ir700120000000007744556630

 

بانک پارسیان شعبه میدان سلماس

شماره حساب  ۸۱۰۸۶۲۲۵
شماره کارت 6221061204475612
شماره شبا  Ir610540106581000008622005

 

شماره حساب لندن

Natwest Bank

Mrs M Shams
Account: 21502889
Sort co: 50-30-09
Ref: Barekat

به نام مژگان شمس. نماینده ی خیریه در انگلستان

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان