بانک ملت شعبه میدان سلماس

شماره حساب ۷۷۴۴۵۵۶۶۳۹

شماره شبا Ir700120000000007744556630

 

بانک پارسیان شعبه میدان سلماس

شماره حساب  ۸۱۰۸۶۲۲۵

شماره کارت 6221061204475612

شماره شبا  Ir610540106581000008622005

 

شماره حساب لندن

Natwest Bank

Mrs M Shams
Account: 21502889
Sort co: 50-30-09
Ref: Barekat

به نام مژگان شمس. نماینده ی خیریه در انگلستان

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان