حرفه آموزی، آموزشِ مهارت های زندگی و سوادآموزی از مهمترین اهداف انجمن خیریه ی یاران برکت مهر به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود فضای خانواده است. زنان نان آور، همیشه مددجوی بنیاد خیریه ی یاران برکت مهر باقی نمی مانند بلکه با توانمند شدن، مسئولیتِ حرفه آموزی و چرخه ی مربیِ محلی شدن را به دست گرفته و با بالا بردن توانمندی اجتماعی خود، مسئولیت ادامه ی این راه را به عهده خواهند گرفت و بنیاد خیریه بر مکانی جدید و محله ای دیگر خواهد اندیشید.

جستجو

دریافت فرم عضویت

حامیان